วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563


นางสาวธิญาดา  ศรีสอาด
ปวช.3/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Blogger นี้เป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานรายวิชาอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

นางสาวธิญาดา  ศรีสอาด ปวช.3/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Blogger นี้เป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานรายวิชาอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ